Program rozvoja obce Sielnica 2015 – 2023

Elektronický dotazník – „Program rozvoja obce na roky 2015 – 2023“

Vážení občania obce Sielnica,

zaujíma nás Váš názor na rozvoj našej obce. Chceme, aby ste sa aktívne zúčastnili na príprave „Programu rozvoja obce na roky 2015 – 2023“, aby sme spoločne pripravili stratégiu smerovania, zameranú na zlepšenie kvality života nás všetkých – obyvateľov obce Sielnica.

Dokument, ktorý vytvoríme za Vašej aktívnej účasti bude slúžiť ako jeden z nástrojov riadenia realizácie rozvojových zámerov obce a bude tiež podkladom pre získavanie podpory zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Dotazník poslúži ako inšpirácia v procese tvorby „Programu rozvoja obce Sielnica na roky 2015 – 2023“.

Tento dotazník bude jedným z nástrojov komunikácie s Vami.

Prosíme všetkých našich občanov od 7 rokov, ktorý ho nestihli vyplniť a odovzdať ručne, aby tak spravili elektronicky v priloženom formulári.

Anna Gavajdová, starostka obce Sielnica

Zastupiteľstvo obce Sielnica

 

Plánujeme našu budúcnosť